Brandskyddsbutiken.se 

Brandtester på skåp

Dokumentskåp, Vertikalskåp

Är skåp som är brandtestade men ej inbrottstestade. Brandtesten garanterar pappers överlevnad vid brand, papper börjar förkolna vid 175 grader Celsius. Notera att papper med skrift av lasertoner börjar förstöras redan vid 85 grader Celsius. Den brandtest som utförs i Norden heter NT Fire 017, denna test har 3 alternativa provningar, 60P, 90P samt 120P. Den nya EU-normen heter EN 1047-1, denna test har 2 alternativa provningar för dokumentskåp, S60P samt S120P. 60 etc. står för minuter och den tid skåpet varit under brandbelastning vid test.

Därefter tas skåp ut ur ugn, gäller endast NT Fire. I EN 1047-1 står skåp kvar i ugn tills innertemperatur vänder nedåt. Under denna tidsperiod får temperaturökningen inne i skåpet vara maximalt 150 grader, gäller båda normerna. Man skall vara uppmärksam på att äldre dokumentskåp, över 25 år gamla, har börjat förlora sin testade kapacitet då betongfyllningen i väggarna börjat torka ut.

Dokumentskåp ger inget som helst skydd för datamedia etc. Detta då datamedia börjar förstöras redan vid 55 grader och även förstörs av rökgaser som utan motstånd kan tränga in i ett dokumentskåp.

Brandskyddsbutikens Dokumentskåp är testade enligt NT Fire 017.


Datamediaskåp

Skåp som är brandtestade men ej inbrottstestade. Brandtesten garanterar att datamediat överlever vid brand eller vid en rökgas-utveckling. Datamedia börjar förstöras vid 55 grader Celsius. De brandtester som garanterar att mediat överlever en brand är VDMA 24991 eller EN 1047-1 med de alternativa märkningarna S60DIS samt S120DIS. 60 etc. står för minuter och den tid skåpet varit under brandbelastning vid test, efter denna tid slås brännarna av och skåpet får stå kvar i ugn tills dess att ökning-en av innertemperatur avstannat.

Under total tid i ugn får temperaturökningen inne i skåpet vara max 30 grader. Förutom ovanstående test genomförs en chocktest av skåpet vilket innebär att skåpet står i ugn 30 alt 45 minuter för att därefter släppas ned från 9,15 meter på en grusbädd för att återigen ställas in i ugn 30 alt 45 minuter. Även här står skåpet kvar i ugn tills dess att temperaturökningen avstannat, maximal ökning är även här 30 grader Celsius.

Dataskåp testade enligt NT Fire 017, märkta 60D alt 120D, ger ingen 100 % garanti då dessa tester tillåter en ökning av 50 grader under brandbelastningstiden och helt saknar eftervärmestest då den stora temperaturökningen sker inuti datamediaskåpet.

Brandskyddsbutikens Datamediaskåp är testade enligt WDMA 24991.


Säkerhetsskåp, Vapenskåp, Serverskåp och Kassaskåp

Skåp med samma inbrottstest. Inbrottstesten utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm. De nu gällande testnormerna heter SS3492 och SS3493, dessa normer klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda vid provning, samma vid båda normerna. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 10 cm. Kan detta inte göras under bestämd tid så klarar skåpet test, dock skall säkerhetsskåpets grundstomme vara tillverkad i 4 mm´s stålplåt samt båda ha borr- och inslagningsskydd vid låssystem. Låsen måste även dom vara testade och godkända. Kassaskåpet skall även ha klarat minimum brandklass 60P enligt brandklass NT Fire 017 för att erhålla klassningen SS3493.

Säkerhetsskåp är i grunden en förvaring för hemliga handlingar, men med tiden har Säkerhetsskåpet även kommit att vara kravet för förvaring av giftiga preparat, mediciner, vapen, tobak, videokassetter, nycklar, bärbara datorer, AV-utrustning etc. Kassaskåpet ger även brandskyddet för motsvarande förvaring.

Det är viktigt att det skåp man köper har ett certifikat på insidan av dörren som klargör att skåpmodellen klarat test enligt SS3492, Säkerhetsskåp eller SS3493, Kassaskåp.

Brandskyddsbutikens Säkerhetsskåp är testade enligt SS 3492. Brandskyddsbutikens Kassaskåp är testade enligt SS 3493.


Värdeskåp

Skåp som först och främst är inbrottstestade, men som oftast även är brandtestade. Inbrottstesten utförs av certifierat institut i enlighet med gällande testnorm. Den nu gällande testnormen heter EN 1143-1, denna norm klargör vilka verktyg testinstitutet kan använda. Målsättningen för testinstitutet är att så snabbt som möjligt skapa ett genomgående hål på 10 x 12,5 cm, därefter att så snabbt som möjligt utöka grundhålet till en storlek av 30 x 33 cm. Arbetstid multipliceras med verktygstyp vartefter man erhåller en slutpoäng, denna poäng avgör vilken grade, 0 - XIII, skåpet skall erhålla. Som tillägg kan även en sprängtest utföras på grade II - grade XIII skåp och ger då en tilläggsbeteckning EX. Den erhållna graden är en kvalitetsstämpel vilken ligger till grund för de av.

Försäkringsförbundet rekommenderade beloppsgränserna. De äldre testnormerna SS3150, SS3000 samt SIS 837501 finns även idag på den begagnade skåpmarknaden, även dessa tester har rek. beloppsgränser ifrån Försäkringsförbundet. Ett värdeskåp kan även vara brandtestat som dokumentskåp, se brandtest dokumentskåp.

Det är viktigt att det skåp man köper har ett certifikat på insidan av dörren som klargör vilken testnorm samt testresultat skåpmodellen klarat.

Brandskyddsbutikens värdeskåp är testade enligt EN 1143-1 och även enligt NT-Fire 017 till 60 P.